دوره سه روزه بازرسی آسانسور (مورد تایید اداره استاندارد)

22، 23 و 24 شهریور

شهریه دوره 700 هزار تومان