دوره اصول و طراحی قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی