دوره دو روزه  شرایط عمومی پیمان

زمان: 28 و 29 آذر 97

با ارائه مدرک معتبر از سازمان برنامه و بودجه