spss دوره آموزشی

دوره آموزشی تخصصی و کلاس اموزش نرم افزار تحلیل‌ آماری اس پی اس اس SPSS ،بسته آماری برای علوم اجتماعی؛ مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

SPSS مخفف كلمات Statistical Plachage for the Social Science كه به معنای نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی است. بنابراین این نرم افزار ابتدا برای محاسبات آماری محققان علوم اجتماعی نوشته شده بود ولی با پیشرفت علم آمار و كامپیوتر این نرم افزار نیز قابلیت های خود را افزایش داد و اكنون به نرم افزاری تبدیل شده است كه تقریبا تمام نیازهای محاسبات آماری هر نوع طرح تحقیقاتی و آماری را برآورده می نماید.
این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود.
افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

حداقل شرایط شركت كنندگان:

 • آشنایی با سیستم عامل ویندوز
 • آشنایی با مفاهیم پایه آمار
 • آشنایی با روش ها و تکنیک های تحقیق و پژوهش

مهارت های مورد انتظار پس از اجرای دوره ( قابلیت های اكتسابی دانش پذیران ):‌

 • توانایی ورود صحیح داده ها و تعریف متعیرها در محیط SPSS
 • توانایی ذخیره و بازیابی داده ها
 • توانایی ایجاد متغیرها و شاخص ها
 • توانایی مدیریت و ویرایش داده ها و کنترل خطاها و اشکالات در توزیع متغیرها
 • توانایی پردازش توصیفی اطلاعات
 • توانایی رسم و تحلیل جداول یک بعدی و دو بعدی
 • توانایی رسم انواع نمودارها و تفسیر آنها
 • توانایی شناسایی، انجام و بکارگیری روشهای آمار استباطی و تفسیر نتایج

سرفصل دوره آموزش تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS-سطح یک

 

 • مفاهیم اولیه

 • انواع داده ها_شاخص_مقیاس_سطوح سنجش_تمفاهیم اولیه وزیع متغیر ها و انواع توزیع (متقارن_نرمال_...) چولگی_کشیدگی-پهنی و ضرایب آنها داده های پژوهشی (داده های آزمایشی_پیمایشی_اسنادیو...)

 • آشنایی با ساختار نرم افزار SPSS

 • معرفی منوها و گزینه های مختلف آن_جعبه ها و پنجره های آن 
 • ورودی داده ها و تعریف متغیرها 

 • آشنایی با نحوه ورود داده ها و تعریف متغیرها 
 • محاسبه و ترسیم جداول فراوانی 

 • جدول توزیع فراوانی برای متغیرهای کیفی با دسته بندی شده 
 • شاخص های آمار توصیفی   

 • محاسبه اندازه های مرکزی و پراکندگی_چارک ها-دهک هاو صدک ها
 • توضیع نرمال و کجی و کشیدگی 

 • محاسبات توزیع نرمال و کجی و کشیدگی 
 • آزمون های مقایسه میانگین 

 • ازمون های T و ANOVA
 • رسم نمودار درSPSS

 • رسم نمودارهای یک متغیره و چند متغیر 
 • آشنایی با روش های ناپارمتریک 

 • آزمون های مقایسه توزیع در گروه ها
 • آشنای با ضرایب همبستگی 

 • آزمون پیرسون_اسپیرمن 
 • آزمون مجذور کای و شاخص های مربوطه 

 • کای دو_فی_کرامر_C_لاندا_گاما_سامرز و...
 • آشنایی با روش های رگرسیون خطی ساده 

 • بررسی رابطه بین متغیرهای کمی 

پیش نیاز دوره آموزش تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS-سطح یک

ICDL 2019 Level I

لیست ارائه های دوره تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS-سطح یک