شروع دوره تاریخ معماری ایران، جهان و معاصر

با حضور دکتردهقانی و مهندس افتخاری از تهران
جلسه اول رایگان...
۳۰ آذر ساعت 9
مجتمع خشت اول
۰۴۴۳۲۲۳۷۰۴۸
@kheshteaval91