شروع دوره آمادگی زبان(عمومی و تخصصی) ویژه کنکور ارشد ۹۷
 با حضور استاد پورسعید از تهران
 23 آذر
 مجتمع فنی خشت اول
نمایندگی آکادمی تخصصی معماری
   04432237048